محل تبلیغات شما

رستوران های بیرون بر

امروزه با توجه به افزایش تمایلات افراد جامعه بهتهیه یغذا از خارج منزل شاهد رشد چشمگیر صنعتفستفوددر ایران و تمام کشورهایدرحالتوسعههستیم، اماسؤالاینجاست کهارائه یچه نوع غذاهایی طرفداران بیشتر و از همهمهم ترنسبت سود بهسرمایه یبالاتری دارد؟

ایرانیان پکبهعنوانیکی ازتأمینکننده هایبزرگ صنعت رستوران در بحث تولیدجعبههایفستفودورستوراناز قبیل جعبه پیتزا، جعبه برگر و. به بررسی مورد به موردشاخه هایصنعترستورانداریمی پردازد، شما در اینتایپینگمزیت هایفستفودهای بیرون بر را مطالعه خواهید کرد.

۱.کم کردنهزینه یاجارهبها:

رستوران های بیرون بر
مهم ترینو بیشترینهزینه یجاری و البته ثابتیکفستفودهزینه یاجارهبهایمغازهمی باشد،هزینه ایکه با کسر شدن سالنفستفودتانموجب کمتر شدنهزینه یاجارهبهامی شود.قیمت گذاری یک دلاری

۲.امکاناستفاده از املاکارزانقیمت:

رستوران های بیرون بر
بهغیرازمورد بالا که موجب کم شدن هزینه اجارهمی شود، درکسبوکارهایمبتنی بر فروشبیرون بردیگر نیاز بهتهیه یمغازه درخیابان هایاصلی شهرنمی باشدبهخصوصاگر فروشبهصورتتیکوینبوده وبیرون برباشد.

 رستوران های بیرون بر

رستوران های بیرون بر

۳. کم شدن هزینه ی قبض ها:

رستوران های بیرون بر
به دو دلیل هزینه های قبض شما کم میشود اول به علت کسر شدن فضای سالن، دوم به دلیل اینکه با کم شدن مصرف برق با صورت حساب های چند مرحله ای که موجب افزایش قیمت بسیار زیاد در موارد پر مصرف میشدید حذف میشود و سوم به این دلیل که شما نیاز به نور زیاد برای جذب مشتریانتان ندارید.

۴.راحت تر شدن مدیریت:

رستوران های بیرون بر
شما دیگر تنها کافیست آشپزخانه ی خود را مدیریت کنید و نه همزمان سالن و.

۵.حذفمشکل اماکن:

رستوران های بیرون بر
مدیریکرستوران همیشه با چالش اماکندستوپنجهنرممی کندچراکهنهخیلی راحت به مشتریانمی شودتذکر داد ونهراحتمی توانبا اماکن کنار آمدبهخصوصافرادی کهویژگی هایشخصیتی آرامی ندارند

 رستوران های بیرون بر

رستوران های بیرون بر

۶.حذف مشکل تعزیرات:

رستوران های بیرون بر
قاعدتاًمراکزبیرون تربا توجه به کم شدنهزینه هایثابت و سروقیمت هایبسیارمناسب تریرا ارائه داده و با مشکلات قوانین حمایت ازمصرفکنندهکه دست و پای بسیاری از مدیرانفستفودرامی بنددمواجهنمی شوند.

۷.کمشدنهزینه یپرسنل:

رستوران های بیرون بر
شما دیگر تنها نیاز بهپرسنلآشپزخانه دارید و با توجه به این موضوع کهپرسنلشماغالباًارتباط مستقیم با مشتریانتان ندارند، نیاز به پرستیژ عالی ندارند،می توانازپرسنلباهزینه یمناسب تراستفاده کرد

۸. حذفهزینه یدکورو ظروف:

یکی ازپرهزینه ترینقسمت هایراهاندازیرستوران قسمتدکورو البته ظروف همانند جعبه سیب زمینی آنمی باشدکه با توجه به رقابت بسیار زیادایجادشدههزینه هایبالایی رامی طلبدکه شایدیرهر فردی قابلتأمیننباشد،بهخصوصهزینه هایکهتقریباًامکان بازگشت سرمایهنیزبرایشان کمتر از۲۰درصدمی باشد.

 رستوران های بیرون بر

رستوران های بیرون بر

۹.کمشدن مالیات:

متأسفانهدر کشور ما تعیین مالیات هرکسبوکاراز قوانین یکپارچه و مناسبی یا سودنمی بردو یا اجرانمی شودکه این امر در صنف غذا موجب دیده شدنمالیات هایسنگینبرایمجموعه هایبزرگبا ظاهر زیبا گردیده، که البتهفستفودیا مراکز طبخ غذایبیرون برکمتر با این مشکلروبه رومی شوند.

۱۰.کمتر شدن فشار مشتری:

رستوران های بیرون بر
دررستوران هایدارای سالن شما با مشکل مدیریت مشتری بیشتری درساعت هایپیک شلوغی روبرو هستید تانمونه یبیرون برچراکههمهچیزاز طریقاپیا تلفن اتفاق میافتد وقاعدتاًاسترسوفشارهاییکهیکمشتری حضوریمی تواندایجاد کند کمترمی شود.

خلاصه مطلب فوق رامی تواندر این چند جمله آورد:

درفستفودهایبیرون برهزینه یسالن وهزینه هایتابع آن از قبیلدکور، ظروف و.کاملاًصفرمی شودو در کنارش بسیاری ازهزینه هایآشپزخانه از قبیل لباس فرم،هزینه هایآشپزها و. به میزانقابلتوجهکمترمی شودو در کنار این مواردبنابه دلایل مختلفی همچون نبود مشکلات اماکن،تعزیراتو البته مشتریان حضوری، مدیرت بسیارآسان ترمی شود

مواد لازم پیتزا - مواد اصلی پیتزا

چگونه با موفقیت یک رستوران افتتاح کنیم!

ساختن نرم افزارهای آلی فست فود در یک کشور

های ,بیرون ,رستوران ,شدن ,کم ,توجه ,های بیرون ,رستوران های ,بیرون بر ,توجه به ,با توجه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی